ฟิล์มยืด (Stretch Film)

ฟิล์มยืดพันพาเลท  เหมาะสำหรับใช้พันสินค้า เพื่อการขนส่ง เพื่อป้องกัน

การเปียกน้ำ รวมถึงป้องกันฝุ่นหรือล้ม ซึ่งด้วยคุณสมบัติของฟิล์ม มีความ

สามารถยืดได้สูงและทนการฉีกขาด  ด้วยต้นทุนที่ถูก  จึงนิยมกันอย่าง

แพร่หลายในกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง ขนส่ง

และอื่นๆ ซึ่งสามารถลดต้นทุนและป้องกันการเสียหายของสินค้าได้ในระ

ดับหนึ่งและสะดวกในการเคลื่อนย้าย หรือ ขนส่งสินค้า  มีความปลอดภัย

มากขึ้น

Visitors: 43,111